Máš otázku?

Pravidla

PŘEDPISY PRO OBCHOD ONLINE

I. Obecná ustanovení

II. Definice

III. Druh a rozsah elektronických služeb

IV. Pravidla pro registraci a používání webových stránek obchodu

V. Podmínky elektronického zadávání objednávek v obchodě.

VI. Doručení objednávky

VII. Ceny zboží a způsoby platby

VIII. Reklamační řád

IX. Záruka

X. Odstoupení od smlouvy

XI. Ochrana osobních údajů

XII. Způsoby řešení sporů

XIII. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení
1. Tato nařízení definují obecné podmínky, pravidla a způsob prodeje prováděné společností GREN FOX S.A. se sídlem v Częstochowa ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, s NIP: 7822681053, REGON: 366504168, zapsaná u okresního soudu v Częstochowa, XVII obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem 0000662217, základní kapitál 100 000,00 PLN, prostřednictvím internetového obchodu www.grenfox .com (dále jen „internetový obchod“) a definuje podmínky pro poskytování bezplatných služeb elektronickými prostředky.
2. Tato nařízení jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům, kteří používají obchod, a definují pravidla používání internetového obchodu, jakož i pravidla a postup uzavírání kupních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu. 
3. Používání obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný   zákazníkem nebo návštěvníkem splňuje minimální technické požadavky ve formě počítače s přístupem na internet a nainstalovaného webového prohlížeče, který podporuje JavaScript a povolené cookies v prohlížeči.
4. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za žádná narušení, včetně přerušení fungování obchodu, způsobená vyšší mocí, nezákonným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickými údaji zákazníka. infrastruktura.
5. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek produktů v sortimentu obchodu zákazníkem je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanovením § 4 nařízení, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících dokončení objednávky bez vytvoření účtu.
6. Ceny v Obchodě jsou uvedeny v české koruně a v eurech a jsou ceny čisté (bez DPH).
7. Konečná (konečná) částka, kterou má zákazník zaplatit, se skládá z ceny za produkt a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby), o kterých je zákazník při umístění informován na webových stránkách obchodu. Objednávka, včetně okamžiku vyjádření vůle být vázán kupní smlouvou
8.   V případě Smlouvy pokrývající předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou (konečnou) cenou celková cena včetně všech plateb za zúčtovací období.
9. Pokud povaha předmětu Smlouvy neumožňuje, rozumně soudit, vypočítat konečnou (konečnou) cenu předem, informace o způsobu, jakým bude cena vypočítána, jakož i poplatky za dopravu, dodání, poštovní služby a další náklady, budou uvedeny v Obchodě v Popisu produktu.

II. Definice
Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
Doprava - se rozumí skutečný akt dodání Zboží Zákazníkovi ze strany Prodávajícího, prostřednictvím Dodavatele, zboží uvedeného v objednávce.
Dodavatel - znamená subjekt - doručovací společnost se kterou Prodávající spolupracuje při dodávce Zboží doručovací společnost
Spotřebitel - fyzická osoba, která provádí právní transakci s podnikatelem, která přímo nesouvisí s jeho obchodní a profesionální činnost
Zákazník - znamená subjekt, pro který mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s nařízeními a právními ustanoveními nebo s nimiž může být uzavřena kupní smlouva.
Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého Zákazníka, zahájený jeho jménem Prodávajícím poté, co se Zákazník zaregistruje a uzavře smlouvu o poskytování služby Zákaznický účet.
Návštěvníci - jakákoli osoba (subjekt) využívající webové stránky online obchodu dostupné na: www.grenfox.com.
Heslo - znamená řetězec znaku, čísel nebo jiných znaků vybraných zákazníkem během registrace v internetovém obchodě, který slouží k zabezpečenému přístupu k zákaznickému účtu v online obchodě.
Podnikatelem - se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, kterou zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonává podnikatelskou nebo odbornou činnost vlastním jménem a provádí právní úkon přímo související s její obchodní nebo profesní činností.
Předpisy -  předpisy pro obchod
Registrace - znamená skutečný úkon provedený způsobem stanoveným v predpisu který je vyžadován od Zákazníka, aby využil všechny funkce Internetového obchodu.
Obchodním webem - se rozumí webové stránky, na kterých prodávající provozuje internetový obchod, fungující v doméně www.grenfox.com.
Prodejce, poskytovatel služeb - GREN FOX S.A. se sídlem v Częstochowa ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, s NIP: 7822681053, REGON: 366504168, zapsaná u okresního soudu v Częstochowěa XVII obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem 0000662217, základní kapitál 100 000,00 PLN, vlastník internetového obchodu ve stejnou dobu.
Zboží - znamená produkt předložený prodejcem prostřednictvím webových stránek obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.
Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroje umožňující zákazníkovi nebo prodejci uchovávat informace, které mu byly osobně adresovány, a to způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu přiměřenou účelům, pro které jsou tyto informace použity, a který umožňuje uložené informace budou obnoveny beze změny.
Kupní smlouva - znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku za podmínek stanovených v předpisech mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

III. Typ a rozsah služeb

1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu uzavírat smlouvy o prodeji zboží a poskytovat služby v oblasti zřízení zákaznického účtu a zasílání předplatného za podmínek stanovených v těchto předpisech.
2. Prodávající má právo zveřejňovat reklamní obsah na webových stránkách obchodu. Tento obsah je nedílnou součástí obchodu a materiálů v něm prezentovaných.

IV. Pravidla pro registraci a používání webových stránek obchodu
   

1. Registrace v internetovém obchodě je dobrovolná. To znamená, že zákazník může odeslat objednávejte také bez registrace v Obchodě, po přečtení a přijetí těchto Pravidel.
2. Registrace v Obchodě probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné z webových stránek Obchodu. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí alespoň osobních údajů označených jako povinné.
3. Zákazník, který se zaregistroval po přihlášení, získá přístup k dalším možnostem, jako jsou: historie objednávek, možnost zkontrolovat, v jaké fázi je objednávka podána, zapamatování si dodacích adres, možnost přijímat aktuální informace o produktech z obchodu do e- jím poskytnutá adresa a propagační akce.
   

4. Podle těchto předpisů jsou Zákazník a Návštěvníci povinni zejména: 
• neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. Obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
 • používat Obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
 • nepodnikání akcí, jako je: odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných komerčních informací (spam) v Obchodě,
 • používat Obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky, návštěvníky a pro GREN FOX S.A.,
 • používat jakýkoli obsah zveřejněný v Obchodě pouze pro osobní použití a pro účely související s uzavřením kupní smlouvy a implementací objednávky,
 • používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právníchdpisů platných na území Polské republiky, ustanoveními nařízení a obecnými zásadami používání interne přetu.

5. Aby byla zajištěna bezpečnost přenosu zpráv a dat v souvislosti se službami poskytovanými na Webových stránkách, přijímá Obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránit získávání a úpravě osobních údajů zasílaných na internet neoprávněnými osobami.


    6.GREN FOX S.A. může Zákazníka nebo Návštěvníka zbavit práva používat Obchod, stejně jako omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům Obchodě, s okamžitou platností, v případě, že Zákazník nebo Návštěvník poruší obsah těchto Pravidel , zejména když zákazník nebo návštěvník: 
• při registraci v Obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,
• porušila osobní práva třetích stran prostřednictvím obchodu, zejména osobní práva ostatních zákazníků obchodu,
• podniknout další akce, které budou uznány společností GREN FOX S.A. pro činnosti v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu.

    7. Osoba, která byla zbavena práva používat Obchod podle bodu  IV 7 nařízení, nelze jej znovu zaregistrovat bez předchozího výslovného souhlasu společnosti GREN FOX S.A.
    8. V souladu s platnými právními předpisy společnost GREN FOX S.A. si vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím Obchodu na osoby starší 18 let. V takovém případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedeném.

V. Podmínky elektronického zadávání objednávek v obchodě.
    1.GREN FOX S.A. prodává zboží prostřednictvím organizovaného online obchodu přes internet. Zboží, které je aktuálně k prodeji, je k dispozici. Ve výjimečných situacích, např. V případě současné objednávky stejného produktu mnoha zákazníky, je možné, že produkt nebude k dispozici. V takové situaci bude zákazník informován o nemožnosti dokončit objednávku na jím uvedenou e-mailovou adresu.
    2. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webových stránek www.grenfox.com. Informace zveřejněné na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku
    3. Zboží v Obchodě je podrobně označeno. Web obchodu obsahuje informace o vlastnostech zboží, certifikáty kvality, jejich cenu, materiál, ze kterého je vyroben atd.
    4. Při objednávání zboží si jej zákazník vybere přidáním do košíku, přičemž uvede zejména množství, barvu a v případě potřeby uvede i další konkrétní informace požadované pro dané zboží. Produkt se přenese do košíku, který je viditelný po kliknutí na ikonu koše v liště v horní části stránky. Výběrem tlačítka „Objednat“ s logem zobrazujícím koš otevře zákazník stránku se všemi produkty v košíku  
    5. Při zadávání objednávky může zákazník upravit výběr zboží a dalších jím zadaných údajů. Postupujte podle zpráv zobrazených na webu obchodu a dalších informací dostupných na webu
    6. Po výběru způsobu a adresy doručení a zadání všech nezbytných údajů (případně včetně fakturačních údajů) vyberte způsob platby. Poté, co zákazník využívající obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude obsahovat informace o: předmětu objednávky, jednotkové ceně zboží a celkové ceně objednaného zboží, nákladech na doručení, výši možné slevy a dalších dodatečných nákladech (pokud tyto náklady existují) ), vybraný způsob platby, zvolený způsob doručení, očekávané datum dokončení objednávky a dodací lhůta.
    7. Zákazník zadá objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat se závazkem platby“. Zadání objednávky představuje prohlášení o vůli uzavřít s Gren Fox S.A. Kupní smlouvy označené v obsahu objednávky zboží za podmínek stanovených v obsahu těchto předpisů.
    8. Ihned po zadání objednávky na e-mailovou adresu uvedenou klientem společnosti Gren Fox S.A. zašle potvrzení o zadání objednávky obsahující číslo objednávky a konečné potvrzení všech podstatných prvků kupní smlouvy. Smlouva se považuje za uzavřenou, když zákazník obdrží e-mail s potvrzením odeslání objednávky.
    9. Obchod si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo telefonicky na kontaktní telefonní číslo poskytnuté zákazníkem za účelem vyjasnění pochybností, potvrzení objednávky nebo v jiných záležitostech souvisejících s provedení objednavki.
    10. V případě, že daný Produkt není na skladě nebo nelze objednávku z jiného důvodu zpracovat, bude Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky o problémech s realizací objednávky a možných řešeních.

VI. Doručení objednávky.
   1. Zboží je dodáváno na území Evropské unie.
  2. Náklady na dopravu závisí na zemi zvolené zákazníkem, způsobu doručení a způsobu platby. Náklady na doručení byly vyznačeny na webových stránkách obchodu. Zároveň jsou dostupné způsoby a náklady na doručení pokaždé uvedeny ve fázi zadávání objednávky, aby je zákazník mohl vybrat.
    3.V případě zásilky zaplacené na dobírku je objednávka předána k provedení ihned po jejím odeslání.
    4. Dodání objednaného zboží je prováděno kurýrem. Pokud je vybraný produkt k dispozici, bude produkt zaslán zákazníkovi na jím uvedenou doručovací adresu do 14 pracovních dnů od data správného zadání objednávky (datum dokončení objednávky je uvedeno na stránce produktu).

VII. Ceny zboží a způsoby platby.
    1.Ceny na webových stránkách jsou uvedeny v CZK a v EUR a jsou ceny čisté, bez DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
    2.Cena uvedená na webových stránkách v době zadání objednávky je konečná cena závazná pro zákazníka. Po zadání objednávky se cena objednaného zboží nezmění, bez ohledu na to, co zavedla společnost Gren Fox S.A. cenové změny nebo zahájení propagačních nebo prodejních kampaní.

VIII. Reklamační řád
    1. GREN FOX S.A. odpovídá zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka). Fyzická vada spočívá v nesouladu prodaného zboží se smlouvou v rozsahu uvedeném v ustanoveních občanského zákoníku.
    2.Každý Produkt zakoupený v Obchodě může být inzerován v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se záruky, pokud je do dvou let od jeho doručení zákazníkovi zjištěna vada, která znamená jeho nedodržení smlouvy.
    3.Stížnost lze podat písemně zasláním na adresu sídla společnosti GREN FOX S.A. uvedené v nařízeních nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: info@grenfox.com. Aby se zlepšil postup při reklamaci, měl by zákazník označit: typ Produktu, datum nákupu nebo číslo objednávky spolu s popisem vady a typem reklamace.
    4.Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen dodat vadné zboží na své náklady na adresu: GREN FOX S. A. ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa.
    5.GREN FOX S.A. posoudí stížnost do 14 dnů a informuje zákazníka o způsobu jejího vyřízení.
    6.Pokud je zákazníkem podnikatel, který nakupuje v souvislosti s prováděnou obchodní činností, ztrácí práva ze záruky, pokud zboží do 7 dnů ode dne jeho dodání zákazníkovi nepřezkoumal a neoznámil prodávajícímu vadu v této lhůtě.

IX. Záruka.

    1. Výrobce Zboží odpovídá v rámci záruky za podmínek a po dobu stanovenou v záručním listu připojeném ke Zboží.

    2. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nezastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží. Zákazník může uplatnit práva vyplývající ze záruky za fyzické vady věcí, bez ohledu na práva vyplývající ze záruky.

X. Odstoupení od smlouvy.
 1. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 odst. 1 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu do 14 dnů podle zákona o právech spotřebitele. Čtrnáctidenní lhůta se počítá ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba, jiná než dopravce, převzala zboží.
  2. Klient uvedený v odst. 1, může odstoupit od smlouvy písemným prohlášením o odstoupení od smlouvy. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha 1 nařízení, avšak použití formuláře není povinné. Prohlášení by mělo být zasláno na adresu sídla GREN FOX S.A. uvedené v těchto předpisech. Ke splnění 14denní lhůty pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení před touto lhůtou.
     3.Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování.
   4.V případě odstoupení od kupní smlouvy společnost GREN FOX S.A. vrátí zákazníkovi veškeré platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání zboží zákazníkovi, a to nejpozději do 14 dnů a v případě, že GREN FOX S.A. neprohlásil přijetí zboží od zákazníka, společnosti GREN FOX S.A. může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud není položka vrácena, nebo zákazník předloží důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Náhrada bude provedena pomocí stejných platebních metod, jaké použil zákazník při původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným řešením.
  5. V případě odstoupení od smlouvy zákazník vrátí zboží na své náklady neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, na následující adresu : GREN FOX SA, ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa. Lhůta je dodržena, pokud zákazník pošle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Vrácené zboží by měl zákazník zabalit vhodným způsobem, přizpůsobeným typu a velikosti zboží, aby nedošlo k poškození zásilky během přepravy.
   6.V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
  

7. Právo odstoupit od kupní smlouvy nemá zákazník ve vztahu ke smlouvám:

- ve kterém cena závisí na fluktuacích na finančním trhu, nad nimiž GREN FOX S.A. nevykonává kontrolu a ke kterému může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- ve kterém předmětem služby je prefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

- ve kterém je předmětem služby Zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi.

XI. Ochrana osobních údajů
  1.Správcem vašich osobních údajů je Prodejce - GREN FOX S.A. se sídlem v Čenstochové. Můžete kontaktovat prodejce na následující adrese: ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, prostřednictvím e-mailové adresy: info@grenfox.com nebo telefonicky: +48 34 370 31 05.
   2. Zpracování vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
    3.Vyplnění registračního formuláře pro založení zákaznického účtu, přihlášení nebo objednání zboží na webových stránkách prodejce vyžaduje vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Jedná se o základní osobní údaje, které musí mít prodávající k dispozici, aby bylo možné zřídit zákaznický účet a přijmout předplatné / objednávku k provedení. Můžete také poskytnout prodejci své telefonní číslo, aby vás mohl telefonicky kontaktovat.
   4. Vytvořením zákaznického účtu, objednáním předplatného nebo zadáním objednávky zboží prostřednictvím webových stránek obchodu také souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů poskytovaných prodávajícímu, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa a poskytujete je / paní dobrovolně. Základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas nebo čl. 6 s 1 b) GDPR (tj. Zpracování údajů za účelem plnění uzavřené smlouvy). Neexistuje žádná povinnost poskytnout tyto údaje, ale v případě odmítnutí je poskytnout, služba nebo provedení objednávky nebude možné.
    5.Máte přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat nebo požádat o omezení zpracování údajů, stačí o tom informovat prodávajícího. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.
    6.Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro řádné fungování zákaznického účtu, splnění objednávky předplatného nebo plnění uzavřené smlouvy o prodeji zboží, včetně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Vaše osobní údaje nebudou předány dalším příjemcům osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze do doby, než bude dosaženo účelu, pro který byly shromážděny.
    7. Pokud dojde k porušení bezpečnosti vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. U prezidenta Úřadu pro ochranu údajů.

XII. Způsoby řešení sporů
   1.Jakýkoli spor týkající se plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek prodejce bude vyřešen v první řadě smírně.
    2. Je-li zákazník spotřebitelem a projeví-li takovou vůli, budou veškeré spory související s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím webové stránky prodávajícího řešeny mediaci nebo před rozhodčím soudem u obchodní inspekce
    3. Není-li možné spor vyřešit smírně, dojde ke sporům mezi společností GREN FOX S.A. a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. Ustanovení čl. 22 odst. 1 občanského zákoníku bude řešeno polskými soudy podle polského práva a místně příslušným soudem pro řešení těchto sporů bude soud v Čenstochové.

XIII. Závěrečná ustanovení
    1. Ke každému objednanému produktu je přiložen daňový doklad nebo faktura s DPH. GREN FOX S.A. není odpovědný za poskytnutí nesprávných údajů o zákaznících.
   2. Předpisy mohou být kdykoli změněny. Změny nařízení jsou platné od okamžiku, kdy je nový obsah pravidel zveřejněn na webových stránkách obchodu, s tím, že objednávky zadané před změnou nařízení budou prováděny za současných podmínek.
    3. Smlouva se řídí polským právem.
    4. Ustanovení uvedené v odst. 3 výše nezbavuje spotřebitele ochrany poskytované právem státu jeho obvyklého pobytu.
    5. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení občanského zákoníku a dalších příslušných právních ustanovení. Předpisy nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva zákazníků vyplývající z kogentních ustanovení zákona.
    6. Tato nařízení jsou vypracována v polštině a v češtině. V případě rozporu mezi polskou a českou jazykovou verzí má přednost polská verze.
    7. Předpisy vstupují v platnost 1. 3. 2121.

 

 


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

POZNÁMKA: tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy

 

GREN FOX S.A.

ul. Główna 188

42-280 Częstochowa

NIP 7822681053


Tímto informuji o svém odstoupení od smlouvy o prodeji zboží:

Datum přijetí položky

Jméno a příjmení klienta:

Adresa zákazníka:

Číslo objednávky

Číslo faktury / příjmu

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz (*)

Datadatum
Podpis zákazníka
Poskytnutí uvedených údajů není povinné, jejich poskytnutí však umožní zlepšení a zrychlení procesu odstoupení od Smlouvy a vrácení finančních prostředků společností GREN FOX S

unia